Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ‘iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Adver Online B.V., hierna te noemen: “Leverancier”, en een Opdrachtgever waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
1.5 Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
1.6 Partijen komen overeen dat gedurende de periode van samenwerken het wederzijds gebruik van logo’s, product- en bedrijfsnaam op media uitingen is toegestaan- waaronder social media, (eigen) websites en printuitingen- met dien verstande dat er over de aard en inhoud van de samenwerking niet wordt gecommuniceerd en mededelingen worden gedaan, tenzij anders is overeengekomen en contractueel is vastgelegd.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 HROffice is freemium en modulair opgebouwd. De basis versie is volledig kosteloos te gebruiken en elk moment opzegbaar. Voor afgenomen, betaalde, HROffice modules gelden specifiek gemaakte afspraken welke opgenomen zijn in een overeenkomst.
2.2 Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.3 Leverancier kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Licentie voor gebruik dienstverlening

3.1 Aan de Opdrachtgever wordt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruiksrecht verleend voor het gebruik van de geboden dienstverlening, vanaf de ingangsdatum van de looptijd in het gebied zoals vermeld op het order formulier, met inachtneming van de betaling van de vergoedingen door de opdrachtgever.
3.2 In deze overeenkomst wordt de dienst geleverd en mogen deze uitsluitend door de Organisaties worden aangewend binnen het Toepassingsgebied zoals benoemd in het orderformulier. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de dienst(en) te verhuren, uit te lenen, weder te verkopen, over te dragen, in licentie te geven, te verspreiden of anderszins toegang te verlenen tot de oplossing en dienst(en); dienst(en) betrekking hebbende nevendiensten te verlenen; of toegang te verlenen tot, of het gebruik toe te staan van, de Oplossing of Diensten door of namens een derde, met uitzondering van de gevallen zoals toegestaan in deze overeenkomst.

Artikel 4 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

4.1 De overeenkomst tussen Leverancier en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd aangegeven in de overeenkomst. Na het verstrijken van de afgesproken termijn zal de overeenkomst telkens stilzwijgend voor dezelfde duur worden verlengd tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de einddatum is opgezegd.
4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4.4 Indien Leverancier met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving.
4.5 De Leverancier heeft het recht na de afgesproken initiële duur van de overeenkomst en elk jaar daarop volgend gedurende het gebruik de maand tarieven eens per jaar te verhogen met maximaal 5% indien het dan geldende CBS % tarief niet beschikbaar is of met het dan geldende index CBS inflatie % tarief CAO lonen zakelijke dienstverlening als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
4.6 Het staat de Leverancier vrij om het gebruik van de freemium versie van HROffice te allen tijde, eenzijdig, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van de freemium versie van HROffice.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1 Deze Overeenkomst kan door de Leverancier of de opdrachtgever worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
5.2 Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst, Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.3 Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
5.4 Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.8 Indien de Vennootschap binnen 30 dagen na de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst een schriftelijk verzoek ontvangt tot retournering van de in de databank van de Leverancier opgeslagen gegevens van de Opdrachtgever, dan worden deze gegevens kosteloos aan de Opdrachtgever geretourneerd in het alsdan toepasselijke bestandsformaat.
5.9 Indien er een verzoek wordt ingediend tot retournering van de gegevens in een ander bestandsformaat; of meer dan 30 dagen na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, dan behoudt de Leverancier zich het recht voor deze extra dienst op Basis van Tijd en Materiaal de kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier zal de eerste factuur verzenden in de eerstvolgende maand na ontvangst van de getekende overeenkomst. Leverancier is gerechtigd periodiek te factureren.
7.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.3 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Leverancier verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het door in het kader van de overeenkomst door Leverancier geleverde blijft altijd eigendom van Leverancier. De opdrachtgever heeft enkel gebruiksrecht van de software.
8.2 Het door Leverancier geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.

Artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames

9.1 De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
9.2 Leverancier maakt gebruik van een externe hosting partij om de dienst aan te bieden. Op het gebruik van de dienstverlening van Leverancier is de Service Level Agreement van Leverancier van toepassing.
9.3 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Leverancier opdracht gegeven heeft.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.3 Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de data opgenomen in de geleverde dienst.
10.4 Leverancier is gerechtigd eventuele belastende of discriminerende teksten of uitingen te verwijderen na constateren hiervan, indien opdrachtgever dit na verzoek van de leverancier weigert te verwijderen.

Artikel 11 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, met ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
12.2 Leverancier is gerechtigd om alle data in het systeem geanonimiseerd te gebruiken voor statistische doeleinden. Ook wel bekend als “big data”.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid en overname Personeel

13.1 Opdrachtgever en Leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze vertrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
13.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde van daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 14 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

14.1 Indien Leverancier rechtstreeks bij betrokkenen (in de zin van de Wbp) Persoonsgegevens verzamelt, dient zij er voor te zorgen niet méér Persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.
14.2 Leverancier zal zich bij de uitvoering van Overeenkomst houden aan de toepasselijke wet-en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Wbp, de Telecommunicatiewet en alle overige geldende (Europese) (privacy-)regelgeving – waaronder maar niet beperkt tot gedragscodes van de DDMA en de FEDMA.
14.3 Voor het uitvoeren van de Overeenkomst kan tussen partijen een Bewerkersovereenkomst worden afgesloten. Deze Bewerkersovereenkomst is bepalend voor de uitvoer van de verwerking van de data- en gegevensverwerking als bepaald in dit artikel.
14.4 Met betrekking tot de uitvoering van haar werkzaamheden verwijst Leverancier naar de door haar gehanteerde Service Level Agreement die onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en bij Leverancier kan worden opgevraagd.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie.
16.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Share This